Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2922885
(11)  Číslo patentu  26367 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13795506.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2922885 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.10.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  505432012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08G 8/00  B22C 1/22  B32B 27/42  C07G 1/00  C09J 161/00  C09J 197/00  C08L 97/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/074720 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/080033 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Annikki GmbH; Dr. Auner Strasse 20/1, 8074 Raaba-Grambach; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WIRTZ Dörthe Hendrike; Moses-Hess-Str. 74, 510 61 Köln; DE;
KOCH Monika; Ortweinplatz 10/3/11, A-8010 Graz; AT;
DYBOV Alexander; Alois-Grundner-Strasse 15a, 8073 Feldkirchen bei Graz; AT;
STAUNIG Nicole; Weidenstrasse 3, A-8076 Vasoldsberg; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby polymérov analogických fenol-formaldehydovým živiciam 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.11.2023 
   Maximálna platnosť do  26.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2018 5/2018 SC4A
 
EP 2922885
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.01.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2922885
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 16.01.2018 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.11.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.11.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2922885
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.01.2018 Typ Doručené
Opis 16.01.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 16.01.2018 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.01.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.01.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.01.2018 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 01.03.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.03.2018 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 03.04.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.04.2018 Typ Odoslané
EP 2922885
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.04.2018 Annikki GmbH Annikki GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku