Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2922875
(11)  Číslo patentu  24071 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13794894.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2922875 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12306444 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/30  A61K 39/395  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/074291 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/079886 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SANOFI; 54, rue La Boétie, 750 08 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BERNE Pierre-Francois; Sanofi, Patent Department, 54 rue La Boétie, F-75008 Paris; FR;
BLANCHE Francis; Sanofi, Patent Department, 54 rue La Boétie, F-75008 Paris; FR;
BOUCHARD Hervé; Sanofi, Patent Department, 54 rue La Boétie, F-75008 Paris; FR;
CAMERON Béatrice; Sanofi, Patent Department, 54 rue La Boétie, F-75008 Paris; FR;
DABDOUBI Tarik; Sanofi, Patent Department, 54 rue La Boétie, F-75008 Paris; FR;
DECARY Stéphanie; Sanofi, Patent Department, 54 rue La Boétie, F-75008 Paris; FR;
FERRARI Paul; Sanofi, Patent Department, 54 rue La Boétie, F-75008 Paris; FR;
RAK Alexey; Sanofi, Patent Department, 54 rue La Boétie, F-75008 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Anti-CEACAM5 protilátky a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.11.2022 
   Maximálna platnosť do  20.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
 
EP 2922875
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
23 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 17.10.2017 5 99,50 EUR
24 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.10.2018 6 116,00 EUR
25 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.10.2019 7 132,50 EUR
26 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.10.2020 8 149,00 EUR
27 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2922875
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.06.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.05.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 31.05.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 31.05.2017 Typ Doručené
2c Opis 31.05.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.09.2017 Typ Odoslané
4 Žiadosť inde neuvedená 09.10.2017 Typ Doručené
5 všeobecný referátnik 15.12.2017 Typ Odoslané
EP 2922875
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku