Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2852739
(11)  Číslo patentu  30297 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13793393.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2852739 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261649933 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.05.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02B 75/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/042290 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/177321 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Yan Engines, Inc.; 2600 Longhorn Blvd. Suite 106, Austin, TX 78758; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YAN, Miin Jeng; 179 Kinloch Court, Austin, TX 78737; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vodiace ústrojenstvo piestovej zostavy a spôsob 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.05.2020 
   Maximálna platnosť do  22.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.01.2021 2/2021 MM4A
 
EP 2852739
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2852739
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.08.2019 265,00 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2852739
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.01.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 10.01.2019 Typ Doručené
1b Opis 10.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.01.2019 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 10.05.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 10.05.2019 Typ Doručené
4b Sprievodný list 10.05.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.05.2019 Typ Odoslané
EP 2852739
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku