Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2919632
(11)  Číslo patentu  32371 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13791921.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2919632 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201270697 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47J 43/14  B65G 37/00  B65G 43/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DK2013/050368 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/075683 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sanovo Technology A/S; Datavej 3, Holluf Pile, DK-5220 Odense SØ; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOLST, Jan Holm; Sleppevangen 65, 5270 Odense N; DK;
KRISTENSEN, Jens Kristian Sønderby; Østparken 3B, 5220 Odense S; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob privádzania vajec do zariadenia na rozbíjanie vajec a zariadenie na rozbíjanie vajec 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.11.2020 
   Maximálna platnosť do  08.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 2919632
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.10.2019 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2919632
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.09.2019 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 25.09.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 25.09.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 25.09.2019 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.09.2019 Typ Doručené
3a Opis 16.09.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 16.09.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2019 Typ Odoslané
EP 2919632
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.11.2019 Sanovo Technology A/S Sanovo Technology A/S
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku