Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2928687
(11)  Číslo patentu  24398 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13789360.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2928687 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12195844 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 17/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/073709 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/086562 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint-Gobain Glass France; 18 avenue d' Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GELDERIE Udo; Hesselerstr. 49, 521 46 Würselen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Protipožiarna tabuľa a protipožiarne zasklenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.11.2022 
   Maximálna platnosť do  13.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2017 11/2017 SC4A
 
EP 2928687
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
39 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 17.10.2017 5 99,50 EUR
40 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.10.2018 6 116,00 EUR
41 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.10.2019 7 132,50 EUR
42 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.10.2020 8 149,00 EUR
43 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2928687
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.04.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.03.2017 Typ Doručené
2a Opis 17.03.2017 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.03.2017 Typ Doručené
3a Opis 21.03.2017 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 31.03.2017 Typ Doručené
4a Plná moc 31.03.2017 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.10.2017 Typ Odoslané
EP 2928687
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku