Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2928686
(11)  Číslo patentu  31577 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13789321.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2928686 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12195799 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 17/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/073575 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/086555 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint-Gobain Glass France; 18 avenue d' Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MENNIG, Julius; Impasse Jeannetôt 5, F-60200 Compiègne; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Zasklievací diel s elektricky prepínateľnými optickými vlastnosťami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.11.2022 
   Maximálna platnosť do  12.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2019 10/2019 SC4A
 
EP 2928686
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.10.2019 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.10.2020 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2928686
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.03.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 25.03.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 25.03.2019 Typ Doručené
1c Opis 25.03.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.04.2019 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 24.05.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.07.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 30.07.2019 Typ Doručené
5 Odpoveď na správu úradu 30.08.2019 Typ Doručené
5a Plná moc 30.08.2019 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2019 Typ Odoslané
EP 2928686
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku