Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2848017
(11)  Číslo patentu  28305 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13788400.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2848017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261646223 P, 201213681361 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.05.2012, 19.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 8/08  H04W 76/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/040008 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/169823 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Apple Inc.; One Apple Park Way, Cupertino CA 95014; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FONG, Mo-Han; 400 E. Remington DriveB213, Sunnyvale, California 94087; US;
VENKATACHALAM, Muthaiah; 16620 NW Paddington Dr.,, Beaverton, Oregon 97006; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Určovanie blízkosti používateľských zariadení na komunikáciu medzi zariadeniami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.05.2021 
   Maximálna platnosť do  07.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.09.2020 9/2020 PC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 26.01.2022 2/2022 MM4A
 
EP 2848017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.09.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2848017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.05.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 14.04.2020 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2848017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.08.2018 Typ Doručené
2a Opis 31.08.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 31.08.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 31.08.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.11.2018 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 04.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
4a Doklad o prevode 04.08.2020 Typ Doručené
4b Plná moc 04.08.2020 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2020 Typ Platba
6 Doplnenie materiálov 11.08.2020 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 11.08.2020 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.08.2020 Typ Odoslané
EP 2848017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 19.08.2020 Apple Inc. Intel Corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.08.2020 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku