Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2906762
(11)  Číslo patentu  27371 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13786681.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2906762 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20126069 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.10.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/00  E04D 13/072  E04D 3/08  E04H 6/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2013/050961 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/060644 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lumon Invest Oy; Kaitilankatu 11, 451 30 Kouvola; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HILLIAHO Esa; Vehnäpellontie 59 B, FI-45360 Valkeala; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém strešnej konštrukcie a odkvapový diel 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.10.2022 
   Maximálna platnosť do  04.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 9/2018 SC4A
 
EP 2906762
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2906762
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.09.2018 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.09.2019 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.09.2020 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 08.09.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2906762
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.05.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.05.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 10.05.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 10.05.2018 Typ Doručené
2c Opis 10.05.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.08.2018 Typ Odoslané
EP 2906762
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku