Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2911623
(11)  Číslo patentu  32595 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13786598.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2911623 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261719144 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.10.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/066834 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/066775 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Forsight Vision5, Inc.; 5 Giralda Farms, Madison, NJ 07940; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RUBIN, Anne, Brody; 191 Jefferson Drive, Menlo Park, CA 94025; US;
ALSTER, Yair; 191 Jefferson Drive, Menlo Park, CA 94025; US;
REICH, Cary, J.; 191 Jefferson Drive, Menlo Park, CA 94025; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Oftalmický systém na postupné uvoľňovanie liečiva do oka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.10.2023 
   Maximálna platnosť do  25.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 1/2020 SC4A
2 Zmeny adries 04.02.2020 2/2020 TE4A
 
EP 2911623
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2911623
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.10.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 01.10.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.09.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2911623
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2019 Typ Doručené
Opis 07.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 07.11.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.11.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.12.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.01.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.01.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.01.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 07.01.2020 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 09.01.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 09.01.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.01.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.01.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.01.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 09.01.2020 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 29.01.2020 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 29.01.2020 Typ Odoslané
EP 2911623
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.01.2020 Forsight Vision5, Inc. Forsight Vision5, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku