Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2908823
(11)  Číslo patentu  32568 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13786351.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2908823 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261714140 P, 201261714045 P, 201261714145 P, 201361758972 P, 201361780703 P, 201361786277 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.10.2012, 15.10.2012, 15.10.2012, 31.01.2013, 13.03.2013, 14.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4412  A61K 31/4545  A61K 31/5377  A61P 35/00  C07D 211/86  C07D 405/12  C07D 405/14  C12Q 1/68  C12Q 1/6886   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/065112 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/062720 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Epizyme, Inc.; 400 Technology Square, 4th Floor, Cambridge, MA 02139; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KNUTSON, Sarah, K.; 24 Bay State Road Unit 22, Cambridge, MA 02138; US;
WARHOLIC, Natalie; 81 Strathmore Road Apartment 32, Brighton, MA 02135; US;
KEILHACK, Heike; 3 Falmouth Street, Belmont, MA 02478; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Metódy liečby rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.10.2022 
   Maximálna platnosť do  15.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 1/2020 SC4A
 
EP 2908823
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2908823
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.09.2019 132,50 EUR 7
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.10.2019 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.09.2020 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.09.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2908823
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 28.10.2019 Typ Odoslané
2 Doplnenie materiálov 24.10.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 24.10.2019 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.10.2019 Typ Platba
4 vnútrospisový list 07.11.2019 Typ Interné listy
5 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.10.2019 Typ Doručené
5a Opis 25.10.2019 Typ Doručené
5b Sprievodný list 25.10.2019 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.12.2019 Typ Odoslané
EP 2908823
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku