Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2844279
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13785028.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2844279 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261642311 P, 201261664011 P, 201261697179 P, 201361749132 P, 201361749234 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.05.2012, 25.06.2012, 05.09.2012, 04.01.2013, 04.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/47  A61K 31/445  A61P 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/039215 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/166249 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amicus Therapeutics, Inc.; 3675 Market Street, Philadelphia, CA 19104; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GREENE, Douglas, Stuart; 15 Liberty Street, Newtown, PA 18940; US;
VALENZANO, Kenneth, Joseph; 337 New Brunswick Avenue, East Brunswick, NJ 08816; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Režimy podávania na liečenie Pompeho choroby  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2844279
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2844279
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 01.04.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 01.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 08.04.2021 Typ Platba
EP 2844279
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.04.2021 Amicus Therapeutics, Inc. Amicus Therapeutics, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku