Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2920194
(11)  Číslo patentu  26024 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13783936.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2920194 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.10.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12306355, 201261720098 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.10.2012, 30.10.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 1/00  C07H 15/04  C07H 15/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/072711 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/067995 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ABIVAX; 5 rue de la Baume, 750 08 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SERRA Vincent; 8 place de l'église, F-91070 Bondoufle; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spȏsob prípravy alfa-galaktozyl-ceramidových zlúčenín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.10.2022 
   Maximálna platnosť do  30.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 4/2018 SC4A
 
EP 2920194
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2920194
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 31.10.2017 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.09.2018 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.09.2019 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.09.2020 149,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.09.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2920194
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.01.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.01.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 05.01.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 05.01.2018 Typ Doručené
2c Opis 05.01.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.03.2018 Typ Odoslané
EP 2920194
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku