Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2858502
(11)  Číslo patentu  24312 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13783831.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2858502 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20120371 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 59/20  A01P 3/00  A01N 25/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2013/000070 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/178200 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Agra Group, A.S.; Tovarni 9, 387 15 Strelske Hostice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CIGLER Petr; Komornicka 5, 160 00 Praha 6; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Pesticídna zlúčenina, jej použitie a spôsob ochrany rastlín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.05.2022 
   Maximálna platnosť do  30.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2017 11/2017 SC4A
 
EP 2858502
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.05.2017 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.05.2018 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.05.2019 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.04.2020 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.05.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2858502
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.05.2017 Typ Doručené
1a Sprievodný list 16.05.2017 Typ Doručené
1b Plná moc 16.05.2017 Typ Doručené
1c Opis 16.05.2017 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 21.06.2017 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.07.2017 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.10.2017 Typ Odoslané
EP 2858502
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku