Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2861595
(11)  Číslo patentu  23715 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13783125.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2861595 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361774841 P, 201261740012 P, 201261691463 P, 201261659245 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.03.2013, 20.12.2012, 21.08.2012, 13.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/14  C07D 471/22  C07D 491/22  C07D 495/14  C07D 498/14  A61K 31/519  A61K 31/4375  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/045309 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/007951 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Incyte Holdings Corporation; 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WU Liangxing; 3708 Eastview Lane, Wilmington, Delaware 19082; US;
ZHANG Colin; 309 Daniel Drive, Ambler, Pennsylvania 19002; US;
HE Chunhong; 40 Magnolia Way, Chadds Ford, Pennsylvania 19317; US;
SUN Yaping; 610 Sunflower Circle, Hockessin, Delaware 19707; US;
LU Liang; 605 Sunflower Circle, Hockessin, Delaware 19707; US;
QIAN Ding-Quan; 10 Donald Preston Drive, Newark, Delaware 19702; US;
XU Meizhong; 8 Fritze Court, Hockessin, Delaware 19707; US;
ZHUO Jincong; 17 Forwood Drive, Garnet Valley, Pennsylvania 19060; US;
YAO Wenqing; 45 Magnolia Way, Chadds Ford, Pennsylvania 19317; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Substituované tricyklické zlúčeniny ako inhibítory FGFR 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50018-2021 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.06.2022 
   Maximálna platnosť do  12.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2017 09/2017 SC4A
 
EP 2861595
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.06.2017 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 31.05.2018 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.05.2019 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.05.2020 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.05.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2861595
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.04.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.03.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 15.03.2017 Typ Doručené
2b Príloha inde neuvedená 15.03.2017 Typ Doručené
2c Opis 15.03.2017 Typ Doručené
2d Plná moc 15.03.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.08.2017 Typ Odoslané
4 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 09.09.2021 Typ Doručené
EP 2861595
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku