Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2909169
(11)  Číslo patentu  26926 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13779603.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2909169 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12306307 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.10.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/145  A61P 9/12  C07C 229/26  C07C 323/66   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/072028 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/064077 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Quantum Genomics; Bãtiment L'Odyssée 2-12, chemin des Femmes, 913 00 Massy; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BALAVOINE Fabrice; 48, rue de Voullé, F-75002 Paris; FR;
SCHNEIDER Jean-Marie; 11 Chemin des Merles, F-78200 Magnanville; FR;
COQUEREL Gérard; 192 rue de l'Eglise, F-76520 Boos; FR;
COUVRAT Nicolas; 26 route de l'Eure, F-27340 Les Damps; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Kryštalická fáza (3S, 3S') 4,4'-disulfándiylbis(3-aminobután-1-sulfónovej kyseliny) s L-lyzínom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.10.2022 
   Maximálna platnosť do  22.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 7/2018 SC4A
 
EP 2909169
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2909169
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.10.2018 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.10.2019 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.10.2020 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.10.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2909169
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.02.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 19.02.2018 Typ Doručené
1b Opis 19.02.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.02.2018 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 17.05.2018 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 21.05.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 21.05.2018 Typ Doručené
4b Plná moc 21.05.2018 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.06.2018 Typ Odoslané
EP 2909169
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku