Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2837119
(11)  Číslo patentu  28328 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13775416.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2837119 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261624185 P, 201213672560 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.04.2012, 08.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.02.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/035946 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/155167 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intel Corporation; 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara CA 95054; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZHU, Yuan; Room 605, Building 16, Mo Li Yuan, Bei Yuan Jia Yuan, Chao Yang District,, Beijing 100012; CN;
CHEN, Xiaogang; Raycom Building A 8F, Ke Xue Yuan Nan Lu 2, Haidian District, Beijing 100080; CN;
LI, Qinghua; 5117 Chiltern Lane,, San Ramon, California 94582; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Mapovanie rozšírených kanálov kontroly a riadenia fyzického zostupného spojenia v bezdrôtovej komunikačnej sieti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.04.2019 
   Maximálna platnosť do  10.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.01.2020 1/2020 MM4A
 
EP 2837119
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2837119
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2837119
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.09.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 03.09.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 03.09.2018 Typ Doručené
2c Opis 03.09.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2837119
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku