Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2836790
(11)  Číslo patentu  39180 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13775283.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2836790 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261624142 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.02.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G07C 5/00  G07C 5/08  G01C 17/38  G01C 21/16  G01F 23/296   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/036408 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/155437 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WI-Tronix, LLC; 631 East Boughton Road, 240, Bolingbrook, IL 60440; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JORDAN, LAWRENCE B., Jr.; 413 Foxborough Trail, Bolingbrook, IL 60440; US;
MATTA, LISA A.; 631 E. Boughton Road, Suite 240, Bolingbrook IL 60440-3455; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob a systém záznamu a prenosu dát z mobilného predmetu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.04.2023 
   Maximálna platnosť do  12.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 2836790
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2836790
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.04.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2836790
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.02.2022 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.05.2022 Typ Odoslané
EP 2836790
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku