Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2844446
(11)  Číslo patentu  24155 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13773339.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2844446 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.09.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201200288, 2010182 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.04.2012, 25.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BE, NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 33/02  B29C 41/06  B29C 41/34  B29C 41/38  B29C 41/46  B29C 41/52   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2013/053414 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/164765 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AMS Belgium; Kieleberg 5, 3740 Bilzen; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KUIJT Jan; Ambachtsweg 12, 7451 PM Holten; NL;
KUIJT Ben; Ambachtsweg 12, 7451 PM Holten; NL;
HARLEMAN Frank; Topaasstraat 50, 7554 TH Hengelo; NL;
CLAUS Filip; Hezewijk 1, 2200 Noorderwijk-Herentals; BE;
POTARGENT Johan; Kraailingenveld 14, 3740 Bilzen; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na rotačné tvárnenie plastu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.04.2022 
   Maximálna platnosť do  30.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
 
EP 2844446
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.04.2017 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.04.2018 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.04.2019 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.04.2020 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.04.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2844446
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 03.04.2017 Typ Platba
2 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 23.03.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 23.03.2017 Typ Doručené
2b Sprievodný list 23.03.2017 Typ Doručené
2c Opis 23.03.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.09.2017 Typ Odoslané
EP 2844446
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku