Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2903607
(11)  Číslo patentu  25932 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13771500.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2903607 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12306207 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.10.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/137  A61K 31/165  A61K 31/335  A61K 31/55  A61K 45/06  A61K 9/00  A61P 37/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/070598 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/053579 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bioprojet; 30 rue des Francs Bourgeois, 750 03 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHWARTZ Jean-Charles; 9 villa Seurat, F-75014 PARIS; FR;
LIGNEAU Xavier; 4 Square du Vivier Louis, F-35760 Saint Grégoire; FR;
LANDAIS Laurent François Gérard; 5 lieu-dit Le Haut Chemin, F-35340 Ercé-Près-Liffré; FR;
PERRIN David; 11 Rue des Pêchers, F-35850 Gévezé; FR;
LECOMTE Jeanne-Marie; 30 rue des Francs-Bourgeois, F-75003 PARIS; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kombinácia adrenalínu s antidepresívom na použitie na liečenie šokov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.10.2022 
   Maximálna platnosť do  02.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 4/2018 SC4A
 
EP 2903607
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2903607
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.09.2017 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.09.2018 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.09.2019 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.09.2020 149,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.09.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2903607
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.11.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.11.2017 Typ Doručené
2a Opis 08.11.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 08.11.2017 Typ Doručené
2c Sprievodný list 08.11.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.03.2018 Typ Odoslané
EP 2903607
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku