Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3036468
(11)  Číslo patentu  29728 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13770640.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.08.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3036468 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 33/025  F16L 33/035   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/067312 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/024592 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Oetiker Schweiz AG; Spätzstrasse 11, 8810 Horgen; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SEELOS, Robert; Bahnhofstraße 7, CH-8803 Rüschlikon; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Hadicová svorka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.08.2019 
   Maximálna platnosť do  20.08.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.05.2020 5/2020 MM4A
 
EP 3036468
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3036468
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3036468
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.01.2019 Typ Doručené
1a Opis 08.01.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 08.01.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 08.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.01.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2019 Typ Odoslané
EP 3036468
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku