Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2892813
(11)  Číslo patentu  34600 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13770516.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2892813 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  39969012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.07.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 17/28  B65D 17/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/PL2013/000084 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/003586 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  REEND SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; ul. Dworcowa 152, 64-120 Krzemieniewo; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STRZELCZYK, Mieczyslaw; ul. Belgijska 1, 64-100 Leszno; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Mechanizmus na opätovné uzatváranie obalov, konkrétne obalov na nápoje 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.06.2022 
   Maximálna platnosť do  24.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2020 9/2020 SC4A
 
EP 2892813
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.07.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2892813
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.06.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2892813
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 30.06.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 06.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 06.07.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.07.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.08.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 22.09.2022 Typ Odoslané
EP 2892813
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku