Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2830662
(11)  Číslo patentu  29297 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13769804.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2830662 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261617225 P, 201261645499 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.03.2012, 10.05.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.02.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  A61P 17/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/034688 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/149194 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Trustees of Columbia University in the City of New York; 412 Low Memorial Library 535 West 116th Street, New York, NY 10027; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHRISTIANO, Angela, M.; 2 Surrey Lane, Mahwah, NJ 07430; US;
CLYNES, Raphael; 231 Van Houten Fields, West Nyack, NY 10994; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob liečenia porúch vypadávania vlasov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.03.2023 
   Maximálna platnosť do  29.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2830662
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2830662
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.04.2019 265,00 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.03.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.03.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.03.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2830662
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.11.2018 Typ Doručené
Opis 27.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 27.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2830662
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku