Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3033561
(11)  Číslo patentu  29732 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13765962.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.08.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3033561 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 33/025   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/067023 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/022024 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Oetiker Schweiz AG; Spätzstrasse 11, 8810 Horgen; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KENWRIGHT, Eric Thomas; 30 Mapleton Avenue, Barrie, Ontario L4N 7M2; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Svorka s uškom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.08.2021 
   Maximálna platnosť do  14.08.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.04.2022 8/2022 MM4A
 
EP 3033561
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3033561
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.08.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.08.2020 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3033561
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 08.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 08.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.03.2019 Typ Odoslané
EP 3033561
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku