Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2828434
(11)  Číslo patentu  29066 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13764704.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2828434 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12164041, 201261614644 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.04.2012, 23.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01F 11/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/032923 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/142473 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Omya International AG; Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WENK, Joe; 385 Pitt Road, Kingsport, TN 37663; US;
SAUNDERS, George; 1946 Forest Dale Road, Brandon, VT 05733; US;
MAURER, Marc; 8 rue de la Pyramide, 68128 Village-Neuf; FR;
SKRZYPCZAK, Mathieu; 716 Myrtle Avenue, Terrace Park, Ohio 45174; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby skalenoédrového vyzrážaného uhličitanu vápenatého 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.03.2022 
   Maximálna platnosť do  19.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2828434
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2828434
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.02.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.03.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.03.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2828434
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 05.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 05.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 05.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.01.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 17.06.2022 Typ Odoslané
EP 2828434
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku