Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2877319
(11)  Číslo patentu  23231 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13762364.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2877319 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  8252012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.06.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.07.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 59/00  B29C 59/04  B44C 1/24  B30B 5/04  B30B 5/06  B23P 15/24  B29L 31/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2013/050143 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/015355 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Berndorf Band GmbH; Leobersdorfer Strasse 26, 2560 Berndorf; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BADER Dieter; Kielmanseggstr. 24, A-2560 Berndorf; AT;
FASST Dominik; Neunkirchnerstr. 45-47/2/8, A-2700 Wiener Neustadt; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann - Tomeš, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava 42; SK 
(54)  Názov  Spôsob štruktúrovania lisovacieho pásu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.07.2023 
   Maximálna platnosť do  24.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.07.2017 7/2017 SC4A
 
EP 2877319
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.01.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2877319
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.06.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.06.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.06.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 08.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 08.06.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2877319
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.01.2017 Typ Doručené
Opis 17.01.2017 Typ Doručené
Plná moc 17.01.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 17.01.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.02.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.06.2017 Typ Odoslané
EP 2877319
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku