Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2826167
(11)  Číslo patentu  27656 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13761363.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.02.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2826167 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261612188 P, 201213629546 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.03.2012, 27.09.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04B 7/26  H04L 1/16  H04L 1/18  H04L 12/18  H04L 29/06  H04L 5/00  H04L 5/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/027332 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/138047 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intel Corporation; 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara CA 95054; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HE, Hong; 8F Raycom Infotech Park A No.2 Kexueyuan South Road Haidian District, Beijing 100190; CN;
FWU, Jong-Kae; 1519 Dominion Ave., Sunnyvale, California 94087; US;
ZHU, Yuan; Room 605 Building 16 Mo Li Yuan Bei Yuan Jia Yuan Chaoyang, Beijing 100012; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Mapovanie uplink riadiaceho kanála zdrojov pre rozšírený PDCCH v LTE systémoch 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.02.2019 
   Maximálna platnosť do  22.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 05.11.2019 11/2019 MM4A
 
EP 2826167
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2826167
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2826167
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.06.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.06.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 14.06.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 14.06.2018 Typ Doručené
2c Opis 14.06.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.09.2018 Typ Odoslané
EP 2826167
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku