Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2826275
(11)  Číslo patentu  28496 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13760813.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2826275 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261612188 P, 201213570941 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.03.2012, 09.08.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 24/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/030511 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/138332 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Apple Inc.; One Apple Park Way, Cupertino CA 95014; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHOU, Joey; 8825 N. 85th Place, Scottsdale, AZ 85258; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na koordináciu funkcií samooptimalizácie v bezdrôtovej sieti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.03.2023 
   Maximálna platnosť do  12.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.09.2020 9/2020 PC4A
 
EP 2826275
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2826275
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.02.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.02.2020 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.01.2021 165,50 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.01.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2826275
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.09.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 21.09.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 21.09.2018 Typ Doručené
2c Opis 21.09.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.11.2018 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 04.08.2020 Typ Doručené
4a Doklad o prevode 04.08.2020 Typ Doručené
4b Plná moc 04.08.2020 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.08.2020 Typ Platba
6 Doplnenie materiálov 11.08.2020 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 11.08.2020 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.08.2020 Typ Odoslané
EP 2826275
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 19.08.2020 Apple Inc. Intel Corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.08.2020 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku