Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2826298
(11)  Číslo patentu  28200 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13760234.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.02.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2826298 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261612188 P, 201213631341 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.03.2012, 28.09.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 4/06  H04W 52/02  H04W 72/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/027921 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/138065 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intel Corporation; 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara CA 95054; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HEO, Youn Hyoung; 4F 27-3 Hana Daetoo Securities Bldg. Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-705; KR;
ZHANG, Yujian; Room 312 Building 21 CAAS No. 12 ZhongGuanCunNanDaJie Haidian District, Beijing 100081; CN;
FONG, Mo-Han; 400 E. Remington Drive B213, Sunnyvale, CA 94087; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Použitie RF reťazca v dvojsieťovej architektúre 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.02.2019 
   Maximálna platnosť do  27.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 05.11.2019 11/2019 MM4A
 
EP 2826298
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2826298
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2826298
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.08.2018 Typ Doručené
2a Opis 15.08.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 15.08.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 15.08.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.11.2018 Typ Odoslané
EP 2826298
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku