Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2888281
(11)  Číslo patentu  29532 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13759908.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.08.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2888281 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1356994, 201261691625 P, 201361758097 P, 201361761279 P, 201361783796 P, 201361805797 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.07.2013, 21.08.2012, 29.01.2013, 06.02.2013, 14.03.2013, 27.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR, US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.07.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 39/395  C12Q 1/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/055747 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/031610 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sanofi Biotechnology; 54 rue La Boétie, 750 08 Paris; FR;
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591-6707; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARDELEANU, Marius; c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Rd, Tarrytown, New York 10591-6707; US;
GANDHI, Namita; c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Rd, Tarrytown, New York 10591-6707; US;
GRAHAM, Neil; c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Rd, Tarrytown, New York 10591-6707; US;
KIRKESSELI, Stephane, C.; c/o Sanofi 55 Corporate Drive Mail Stop: 55A-505A, Bridgewater, New Jersey 08807; US;
KUNDU, Sudeep; c/o Sanofi 55 Corporate Drive Mail Stop: 55A-505A, Bridgewater, New Jersey 08807; US;
RADIN, Allen; c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Rd, Tarrytown, New York 10591-6707; US;
ROCKLIN, Ross, E.; c/o Sanofi 55 Corporate Drive Mail Stop: 55A-505A, Bridgewater, New Jersey 08807; US;
WEINSTEIN, Steven; c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Rd, Tarrytown, New York 10591-6707; US;
DAVIDSON HAMILTON, Jennifer; c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 10591-6707; US;
MING, Jeffrey; c/o Sanofi 55 Corporate Drive Mail Code: 55A-505A, Bridgewater, New Jersey 08807; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsoby liečenia alebo prevencie astmy podávaním antagonistov IL-4R 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.08.2023 
   Maximálna platnosť do  20.08.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2888281
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2888281
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.07.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.07.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.07.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.07.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2888281
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 18.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.03.2019 Typ Odoslané
EP 2888281
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku