Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2875096
(11)  Číslo patentu  31653 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13756302.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2875096 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012106647 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.05.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10B 57/06  C10B 53/08  C10B 45/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2013/100236 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/015853 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Paul Wurth S.A., Paul Wurth S.A.; 32, rue d'Alsace, 1122 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STEINER, Franz; Reihersbergstrasse 11, 66701 Beckingen; DE;
SCHNEIDER, Stefan; Azurstraße 6, 66798 Wallerfangen; DE;
FIEDLER, Norbert; Schmidtbornstrasse 10a, 66299 Friedrichsthal; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob spracovania uhlia za účelom koksovania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.07.2023 
   Maximálna platnosť do  01.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2019 10/2019 SC4A
 
EP 2875096
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.08.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2875096
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.07.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.06.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2875096
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.07.2019 Typ Doručené
Opis 30.07.2019 Typ Doručené
Plná moc 30.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 30.07.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.08.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.09.2019 Typ Odoslané
EP 2875096
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku