Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3033187
(11)  Číslo patentu  29235 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13753524.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.08.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3033187 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 43/05   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CH2013/000142 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/021564 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GÜDEL GROUP AG; c/o Güdel AG Gaswerkstrasse 26, 4900 Langenthal; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZULAUF, Walter; Oberdorf 91, CH-4937 Ursenbach; CH;
SCHÄR, Dominique; Delsbergerallee 66, CH-4053 Basel; CH;
GERBER, Markus; Oberfeldstrasse 25, CH-3362 Niederönz; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na presúvanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.08.2022 
   Maximálna platnosť do  16.08.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 3033187
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3033187
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.08.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.08.2020 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.08.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3033187
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.11.2018 Typ Doručené
1a Opis 23.11.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 23.11.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 23.11.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.12.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 3033187
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku