Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2890944
(11)  Číslo patentu  29389 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13753166.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.08.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2890944 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202012103255 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.08.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.07.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F28F 1/02  E01B 7/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/067367 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/033022 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Triples-Systeme GmbH; Brunshofstrasse 6-8, 454 70 Mülheim an der Ruhr; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FUNKE, Michael; Ringstrasse 40, 82223 Eichenau; DE;
WITTIG, Reiner; Manfredstraße 7, 45131 Essen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Tepelný výmenník pre ohrievacie zariadenie koľajníc 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.08.2022 
   Maximálna platnosť do  21.08.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2890944
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2890944
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.08.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.02.2021 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.08.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2890944
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.12.2018 Typ Doručené
Opis 03.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 03.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.03.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 2890944
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku