Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2882442
(11)  Číslo patentu  37888 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13751007.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.08.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2882442 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261681447 P, 201261722727 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.08.2012, 05.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.06.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/5377  A61P 35/00  G01N 33/50  A61K 45/06  A61P 35/02  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/054055 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/025960 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Celgene Corporation; 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHAFER, Peter, H.; 237 Monroe Avenue, Belle Mead, NJ 08502; US;
GANDHI, Anita; 37 Stirling Road, Bernardsville, NJ 07924; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsoby liečby rakoviny pomocou 3-(4-((4-(morfolinometyl)benzyl)oxy)-1-oxoizoindolín-2-yl)piperidín-2,6-diónu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.08.2022 
   Maximálna platnosť do  08.08.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2882442
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.07.2021 9 165,50 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.07.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2882442
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 12.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 12.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.08.2021 Typ Platba
3 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 07.09.2021 Typ Odoslané
4 vnútrospisový list 13.09.2021 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2021 Typ Odoslané
EP 2882442
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku