Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2887961
(11)  Číslo patentu  37627 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13750725.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.08.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2887961 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261692911 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.08.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.07.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  16.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/194  A61K 31/197  A61K 31/216  A61K 31/41  A61K 31/4192  A61K 45/06  A61P 43/00  A61P 7/00  A61P 9/00  A61P 9/04  A61P 9/06  A61P 9/10  A61P 9/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/067472 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/029848 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHUMACHER, Christoph; c/o Novartis Pharma AG Postfach, CH-4002 Basel; CH;
HOLBRO, Thomas; c/o Novartis Pharma AG Postfach, CH-4002 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Inhibítory NEP na liečbu ochorení charakterizovaných zväčšením alebo prestavbou predsiení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.08.2022 
   Maximálna platnosť do  22.08.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 16.09.2021 17/2021 SC4A
 
EP 2887961
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2887961
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.06.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2887961
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.07.2021 Typ Doručené
1a Opis 09.07.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 09.07.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 09.07.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.07.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.08.2021 Typ Odoslané
EP 2887961
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku