Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2815752
(11)  Číslo patentu  34761 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13749905.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.02.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2815752 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2012031144 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.02.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/513  A61K 31/7072  A61K 9/00  A61K 9/20  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2013/053514 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/122135 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.; 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku Tokyo 101-8444; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OHNISHI, Yoshito; c/o Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. 224-2 Hiraishiebisuno Kawauchi-cho, Tokushima-shi Tokushima 771-0194; JP;
OGATA, Tetsuo; c/o Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. 224-2 Hiraishiebisuno Kawauchi-cho, Tokushima-shi Tokushima 771-0194; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Perorálna farmaceutická kompozícia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.02.2023 
   Maximálna platnosť do  14.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
 
EP 2815752
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.07.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2815752
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.01.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.01.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2815752
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 13.07.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.07.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 04.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 04.08.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.08.2020 Typ Odoslané
EP 2815752
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku