Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2814897
(11)  Číslo patentu  27627 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13748803.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.02.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2814897 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261598056 P, 201313762550 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.02.2012, 08.02.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09K 5/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/025509 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/122854 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Honeywell International Inc.; 115 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YANA MOTTA, Samuel F.; Honeywell International Inc. Patent Services M/S AB/2B 101 Columbia Road P. O. Box 2245, Morristown, New Jersey 07962-2245; US;
SPATZ, Mark W.; Honeywell International Inc. Patent Services M/S AB/2B 101 ColumbiaRoad P. O. Box 2245, Morristown, New Jersey 07962-2245; US;
VOGL, Ronald P.; Honeywell International Inc. Patent Services M/S AB/2B 101 Columbia Road P. O. Box 2245, Morristown, New Jersey 07962-2245; US;
VERA BECERRA, Elizabet del CARMEN; Honeywell International Inc. Patent Services M/S AB/2B 101 Columbia Road P. O. Box 2245, Morristown, New Jersey 07962-2245; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kompozície a spôsoby na prenos tepla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.02.2023 
   Maximálna platnosť do  11.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 2814897
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.06.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2814897
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.02.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.01.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.02.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 31.01.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2814897
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.09.2018 Typ Odoslané
EP 2814897
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku