Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2874661
(11)  Číslo patentu  28830 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13747451.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2874661 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1256939 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.05.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/18  A61K 9/107   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2013/051717 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/013194 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PREVOR INTERNATIONAL; 243, rue de Vaugirard, 750 15 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BLOMET, Joël; Moulin de Verville, F-95760 Valmondois; FR;
MATHIEU, Laurence; 25 Rue Georges Bizet, F-33400 Talence; FR;
MEYER, Marie-Claude; 243 Rue de Vaugirard, F-75015 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL, v.o.s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Použitie ochranného krému proti účinkom agresívnych chemických činidiel pri kontakte s pokožkou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.07.2023 
   Maximálna platnosť do  17.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2874661
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2874661
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.06.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.06.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2874661
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.10.2018 Typ Doručené
Opis 12.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 12.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.01.2019 Typ Odoslané
EP 2874661
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku