Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2880035
(11)  Číslo patentu  23599 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13745491.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2880035 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261680231 P, 201313843554, 201313917514, 201361814147 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.08.2012, 15.03.2013, 13.06.2013, 19.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.06.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/52  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/050163 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/025486 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ACEA Biosciences Inc.; 6779 Mesa Ridge Road, Suite 100, San Diego, CA 92121; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  XU Xiao; 14052 Waterford Lane, San Diego, CA 92129; US;
WANG Xiaobo; 8335 Entreken Way, San Diego, CA 92129; US;
MAO Long; 11501 Creekstone Lane, San Diego, CA 92128; US;
ZHAO Li; 5733 Ginger Glen Trail, San Diego, CA 92130; US;
XI Biao; 16849 Silver Crest Drive, San Diego, CA 92127; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Nové pyrolopyrimidínové zlúčeniny ako inhibítory proteínkináz 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.07.2023 
   Maximálna platnosť do  11.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2017 9/2017 SC4A
 
EP 2880035
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.03.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2880035
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.07.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.06.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.07.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.06.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2880035
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.02.2017 Typ Doručené
Opis 28.02.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 28.02.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.03.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 15.03.2017 Typ Doručené
Plná moc 15.03.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 15.03.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.07.2017 Typ Odoslané
EP 2880035
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku