Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2855453
(11)  Číslo patentu  25254 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13744805.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2855453 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12170748, 13158520 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.06.2012, 11.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 403/14  C07D 401/14  C07D 403/04  C07D 417/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2013/054567 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/182972 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Idorsia Pharmaceuticals Ltd; Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOSS Christoph; c/o Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil; CH;
BROTSCHI Christine; c/o Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil; CH;
GUDE Markus; Grabenring 9, 4123 Allschwil; CH;
HEIDMANN Bibia; c/o Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil; CH;
SIFFERLEN Thierry; c/o Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil; CH;
WILLIAMS Jodi T.; c/o Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Benzimidazolprolínové deriváty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50018-2022 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.06.2023 
   Maximálna platnosť do  03.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2018 2/2018 SC4A
 
EP 2855453
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 13.03.2017 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2855453
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 31.05.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 01.06.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.05.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.06.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2855453
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.03.2017 Typ Doručené
Opis 13.03.2017 Typ Doručené
Plná moc 13.03.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 15.03.2017 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 08.09.2017 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 14.11.2017 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 30.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 30.11.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.01.2018 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 20.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 20.03.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.03.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 20.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 20.03.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.03.2018 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 24.04.2018 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 05.09.2022 Typ Doručené
EP 2855453
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 07.09.2017 Idorsia Pharmaceuticals Ltd Actelion Pharmaceuticals Ltd.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.09.2017 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Zápis alebo zmena zástupcu 24.04.2018 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku