Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2885474
(11)  Číslo patentu  29592 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13744582.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.08.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2885474 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202012103081 U, 202012104889 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.08.2012, 14.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.06.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05B 65/08  E05B 17/20  E06B 5/11  E05B 63/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/066319 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/026868 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Martin Lehmann GmbH & Co. Kg; Am Kohlgraben 6-10, 32429 Minden; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KRIETE, Jens; Im Sohling 4, 32425 Minden; DE;
CWICKLINSKI, René; Geßlerweg 6, 32429 Minden; DE;
KRIETE, Horst; Raiffeisenweg 13, 32425 Minden; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(54)  Názov  Uzamykací systém pre posuvné dvere nábytku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.08.2023 
   Maximálna platnosť do  02.08.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2885474
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2885474
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 08.07.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.06.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.07.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2885474
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.12.2018 Typ Doručené
Opis 10.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 10.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 15.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 15.03.2019 Typ Doručené
formálne nedostatky podania prekladu EP 15.03.2019 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2019 Typ Odoslané
EP 2885474
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku