Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2809997
(11)  Číslo patentu  24708 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13742935.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2809997 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1250067 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24F 13/28  B01D 46/24  F24F 3/16  B01D 46/00  F24F 3/163  F24F 3/167  F24F 8/00  F24F 8/10  F24F 8/20  F24F 8/30  F24F 8/40  F24F 8/50  F24F 8/60  F24F 8/70  F24F 8/80  F24F 8/90  F24F 8/95  F24F 8/96  F24F 8/97  F24F 8/98  F24F 8/99   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2013/050080 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/115717 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Camfil AB; Sveavägen 56E, 111 34 Stockholm; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HEDSTRÖM Anders; Linnégatan 52, S-111 54 Stockholm; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na úpravu vzduchu, vrátane skrine s ventilátorom, filtrov častíc a rúrkových uhlíkových filtrov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.01.2023 
   Maximálna platnosť do  31.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2017 12/2017 SC4A
2 Zmeny mien 12.10.2022 19/2022 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 12.10.2022 19/2022 PC4A
 
EP 2809997
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.07.2017 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2809997
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.01.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.12.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.01.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.01.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.01.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2809997
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.07.2017 Typ Doručené
Opis 06.07.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 06.07.2017 Typ Doručené
Plná moc 06.07.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 06.07.2017 Typ Doručené
Výkresy 06.07.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.07.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.11.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 18.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 09.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 09.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 21.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 2809997
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2022 Camfil Ventures AB Camfil AB
2 Prevod majiteľa 21.09.2022 Camfil AB Camfil Ventures AB
3 Ukončenie zastupovania 21.09.2022 Bačík Kvetoslav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku