Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2879661
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13742226.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2879661 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201231271 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.08.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.06.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61P 35/00  A61K 31/4196  A61K 9/10  A61K 47/34  A61K 47/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/065877 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/019972 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.; C/ Julián Camarillo 35, 280 37 Madrid; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRANCO RODRÍGUEZ, Guillermo; C/ Julián Camarillo 35, E-28037 MADRID; ES;
GUTIERRO ADURIZ, Ibon; C/ Julián Camarillo 35, E-28037 MADRID; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Injekčne aplikovateľná kompozícia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2879661
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2879661
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2879661
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 2879661
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku