Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2807840
(11)  Číslo patentu  28319 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13741599.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2807840 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201213613902, 201261589774 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.09.2012, 23.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 4/06  H04W 80/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/022571 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/112479 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Apple Inc.; One Apple Park Way, Cupertino CA 95014; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OYMAN, Ozgur; 425 Navaro Way 117, San Jose, California 95134; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  IP multimediálny subsystém a spôsob opravy MBMS súborov pomocou HTTP serverov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.01.2023 
   Maximálna platnosť do  22.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.09.2020 9/2020 PC4A
 
EP 2807840
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.09.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2807840
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.01.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.12.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.12.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.12.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2807840
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.08.2018 Typ Doručené
Opis 31.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 31.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 31.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.11.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 04.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 04.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2020 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.08.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 11.08.2020 Typ Doručené
Doklad o prevode 11.08.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.08.2020 Typ Odoslané
EP 2807840
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 19.08.2020 Apple Inc. inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Intel Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku