Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2807779
(11)  Číslo patentu  28186 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13740886.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2807779 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261589774 P, 201213630008 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.01.2012, 28.09.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 1/18  H04L 27/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/020977 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/112292 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Apple Inc.; One Apple Park Way, Cupertino CA 95014; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HE, Hong; 8F Raycom Infotech Park A No.2 KeXueYuan South Road HaiDian District, Beijing 100190; CN;
FWU, Jong-Kae; 1519 Dominion Ave., Sunnyvale California 94087; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Potvrdzovacia signalizácia v bezdrôtovej komunikačnej sieti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.01.2021 
   Maximálna platnosť do  10.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.09.2020 9/2020 PC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 29.09.2021 18/2021 MM4A
 
EP 2807779
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2807779
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.01.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.12.2019 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2807779
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.08.2018 Typ Doručené
2a Opis 21.08.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 21.08.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 21.08.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.11.2018 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 04.08.2020 Typ Doručené
4a Doklad o prevode 04.08.2020 Typ Doručené
4b Plná moc 04.08.2020 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2020 Typ Platba
6 Doplnenie materiálov 11.08.2020 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 11.08.2020 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.08.2020 Typ Odoslané
EP 2807779
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 18.08.2020 Apple Inc. Intel Corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.08.2020 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku