Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2872491
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13740458.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2872491 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261670379 P, 201261746666 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.07.2012, 28.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.05.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 239/42  C07D 239/84  C07D 471/04  C07D 475/00  C07D 487/04  A61K 31/437  A61K 31/505  A61K 31/506  A61K 31/517  A61K 31/519  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/050106 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/011900 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Blueprint Medicines Corporation; 45 Sidney Street, Cambridge, MA 02139; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BIFULCO, Neil, Jr.; 15 Lillian Avenue, Sudbury, MA 01776; US;
BROOIJMANS, Natasja; 43 Concord Square Apt 2, Boston, MA 02118; US;
HODOUS, Brian, L.; 250 Chestnut Street, Cambridge, MA 02139; US;
KIM, Joseph, L.; 20 Green Way, Wayland, MA 01778; US;
MIDUTURU, Chandrasekhar, V.; 348 Harvard Street Apt. 2, Cambridge, MA 02138; US;
WENGLOWSKY, Steven Mark; 49 Kent Street, Somerville, MA 02143; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP, s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Inhibítory receptora fibroblastového rastového faktora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2872491
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.08.2021 9 331,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2872491
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 20.09.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 20.09.2021 Typ Doručené
1b Opis 20.09.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 20.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.10.2021 Typ Odoslané
EP 2872491
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku