Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2877460
(11)  Číslo patentu  29498 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13740309.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2877460 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12177944 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.06.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 309/10  A61P 3/10  A61K 31/351   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/065736 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/016381 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH; Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ECKHARDT, Matthias; Boehringer Ingelheim GmbHCorporate PatentsBinger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein; DE;
BUTZ, Tanja; Boehringer Ingelheim GmbHCorporate PatentsBinger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein; DE;
HIMMELSBACH, Frank; Boehringer Ingelheim GmbHCorporate PatentsBinger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein; DE;
MARTIN, Hans-Juergen; Boehringer Ingelheim GmbHCorporate PatentsBinger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Kryštalický komplex 1-kyano-2-(4-cyklopropyl-benzyl)-4-(ß-D-glukopyranoz-1-yl)-benzénu, spôsoby jeho prípravy a jeho použitie na prípravu liekov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.07.2023 
   Maximálna platnosť do  25.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2877460
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2877460
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.07.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.07.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.07.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.07.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2877460
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.12.2018 Typ Doručené
Opis 06.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 06.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2877460
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku