Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2866594
(11)  Číslo patentu  29863 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13737795.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2866594 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201270384 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.05.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 2/38  A23L 2/74  A23L 2/78  B01D 61/44   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DK2013/050215 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/000746 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Carlsberg Breweries A/S; Ny Carlsberg Vej 100, 1799 Copenhagen V; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DONALDSON, Iain; Rued Langgaardsvej 9 2.th, DK-2300 Copenhagen S; DK;
GOJKOVIC, Zoran; Ørnebakken 49, DK-2840 Holte; DK;
VAAG, Pia; Bøgeparken 67, DK-2800 Lyngby; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby nápojov odstraňovaním kyseliny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.06.2021 
   Maximálna platnosť do  28.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 23.02.2022 4/2022 MM4A
 
EP 2866594
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2866594
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.06.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 08.06.2020 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2866594
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.01.2019 Typ Doručené
1a Opis 24.01.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 24.01.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 24.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 28.01.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.04.2019 Typ Odoslané
EP 2866594
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku