Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2875174
(11)  Číslo patentu  29626 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13737239.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2875174 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12176778 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.05.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D02G 3/44  D07B 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/064932 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/012898 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DSM IP Assets B.V.; Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VLASBLOM, Martin Pieter; P.O. Box 4, NL-6100 AA Echt; NL;
DIRKS, Christiaan Henri Peter; P.O. Box 4, NL-6100 AA Echt; NL;
VAN WUNNIK, Johanna Margaretha; P.O. Box 4, NL-6100 AA Echt; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Oderuvzdorný produkt obsahujúci UHMWPE vlákna 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.07.2020 
   Maximálna platnosť do  15.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.03.2021 6/2021 MM4A
 
EP 2875174
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2875174
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.06.2019 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2875174
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.12.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 11.12.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 11.12.2018 Typ Doručené
2c Opis 11.12.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2875174
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku