Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2802325
(11)  Patent Number  23425 
(96)  European Application Number  13735638.2 
(96)  European Application Date  11.01.2013 
(97)  European Patent Number  2802325 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  30.11.2016 
(31)  Priority Number  201261586450 P, 201261622627 P 
(32)  Priority Date  13.01.2012, 11.04.2012 
(33)  Country or Authority of Priority  US, US 
(97)  European Application Publication Date  19.11.2014 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.08.2017 
(51)  International Patent Classification  C07D 233/90  C07D 401/12  C07D 405/12  A61K 31/4164  A61P 23/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/US2013/021245 
(87)  International Publication Number  WO 2013/106717 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  The General Hospital Corporation; 55 Fruit Street, Boston, MA 02114; US 
(72)  Inventor(s)  RAINES Douglas E.; 2 Dairy Farm Lane, Wayland, MA 01778; US;
HUSAIN Syed Shaukat; 139 Upland Avenue, Newton, MA 02461; US;
RANDLE John C.R.; 73 Windsor Road, Brookline, MA 02445; US 
(74)  Attorney(s)  Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka; Přístavní 24, 170 00 Praha; CZ 
(54)  Title  Anestetické zlúčeniny a súvisiace spôsoby použitia 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  11.01.2024 
   Patent in Force maximum until  11.01.2033 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.12.2019 12/2019 PC4A
 
EP 2802325
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.02.2017 116,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2017 7,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.11.2019 30,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2802325
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 31.01.2017 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.12.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.12.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.12.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.12.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.12.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.12.2022 232,00 EUR 11

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2802325
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.03.2017 Type Delivered
Opis 01.03.2017 Type Delivered
Plná moc 01.03.2017 Type Delivered
Plná moc 01.03.2017 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.03.2017 Type Payment
Žiadosť o opravu 01.03.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 01.03.2017 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 26.04.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Príloha inde neuvedená 26.04.2017 Type Delivered
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2017 Type Payment
oznámenie o zápise zmeny 20.06.2017 Type Sent document
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.08.2017 Type Sent document
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.11.2019 Type Payment
Žiadosť o zápis prevodu 14.11.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 14.11.2019 Type Delivered
Plná moc 14.11.2019 Type Delivered
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 02.01.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 18.11.2022 Type Delivered
Plná moc 18.11.2022 Type Delivered
Plná moc 18.11.2022 Type Delivered
Sprievodný list 18.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Type Sent document
Doplnenie materiálov 23.11.2022 Type Delivered
Plná moc 23.11.2022 Type Delivered
Sprievodný list 23.11.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 16.12.2022 Type Sent document
EP 2802325
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.06.2017 Annovation Biopharma, Inc. Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.
The General Hospital Corporation Annovation Biopharma LLC
The General Hospital Corporation
2 Prevod majiteľa 26.11.2019 The General Hospital Corporation Annovation Biopharma, Inc.
The General Hospital Corporation
3 Zápis alebo zmena zástupcu 16.12.2022 Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku