Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2802325
(11)  Číslo patentu  23425 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13735638.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2802325 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261586450 P, 201261622627 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.01.2012, 11.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 233/90  C07D 401/12  C07D 405/12  A61K 31/4164  A61P 23/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/021245 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/106717 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The General Hospital Corporation; 55 Fruit Street, Boston, MA 02114; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RAINES Douglas E.; 2 Dairy Farm Lane, Wayland, MA 01778; US;
HUSAIN Syed Shaukat; 139 Upland Avenue, Newton, MA 02461; US;
RANDLE John C.R.; 73 Windsor Road, Brookline, MA 02445; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Anestetické zlúčeniny a súvisiace spôsoby použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.01.2023 
   Maximálna platnosť do  11.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.12.2019 12/2019 PC4A
 
EP 2802325
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.02.2017 116,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2017 7,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.11.2019 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2802325
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 31.01.2017 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.12.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.12.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.12.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.12.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.12.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2802325
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.03.2017 Typ Doručené
Opis 01.03.2017 Typ Doručené
Plná moc 01.03.2017 Typ Doručené
Plná moc 01.03.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.03.2017 Typ Platba
Žiadosť o opravu 01.03.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.03.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 26.04.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 26.04.2017 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2017 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 20.06.2017 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.08.2017 Typ Odoslané
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.11.2019 Typ Platba
Žiadosť o zápis prevodu 14.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 14.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 14.11.2019 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 02.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 18.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 23.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.11.2022 Typ Doručené
EP 2802325
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.06.2017 Annovation Biopharma, Inc. Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.
The General Hospital Corporation Annovation Biopharma LLC
The General Hospital Corporation
2 Prevod majiteľa 26.11.2019 The General Hospital Corporation Annovation Biopharma, Inc.
The General Hospital Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku